Politik for brug af Sociale medier og ordensregler for foto/video

 

Brøndby Strands Gymnastikforening er på flere sociale medier, heriblandt Facebook, TikTok, Instagram og Youtube, hvor der ofte vil blive lagt billeder og video op.

Brøndby Strands Gymnastikforening forbeholder sig retten til at optage, videregive og offentliggøre billeder samt video fra træning, arrangementer og opvisninger jævnligt.

Der forbeholdes ret til at vise og fremstille enkelte personer eller grupper, som kan videregives til de lokale medier og eventuelt publiceres på Facebook, www.bsg.dk, youtube og Instagram mm., som fremmer klubbens synlighed; trykte som digitale.

Hvis der skulle være udøvere eller forældre som ikke ønsker, at deres børn/udøver må filmes, fotograferes
eller på anden vis portrætteres skal dette meddeles klubben på mail; medie@bsg.dk

Hvis der er et ønske om at et billede eller videoklip helt eller delvist skal fjernes, skal dette oplyses foreningens medieudvalg straks, som i samarbejde med bestyrelsen vil tage stilling til om der er grund til at fjerne billedet eller videoen.

Skulle man ønske at tage billeder og videoer til træning i gymnastiksalen, skal der ALTID gives tilladelse fra den forestående instruktør på det pågældende hold.

Generelt opfordres til at vise hensyn på de sociale medier, og at der altid skrives i en god og ordentlig tone. Desuden opfordres til at bruge den sunde fornuft når der skal vælges billeder og video til brug på de sociale medier.

Hvis ovenstående ikke vurderes at være overholdt, forbeholder BSG’s bestyrelse sig retten til straks, og uden varsel, at fjerne eventuelle opslag som tekster, billeder/Video mm. Fra vores sociale medier.
 

Opdateret 10. januar 2023 af bestyrelsen

 

Alkoholpolitik

 

1. Ved deltagelse i BSG’s aktiviteter (træning, stævner, ture, træningsweekender og andre arrangementer) er det uacceptabelt, at gymnaster, på hold hvor der også er unge under 18 år, og deres instruktører indtager alkohol. Dette er gældende fra start til slut af den pågældende aktivitet.
 
2. Det er ligeledes uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse af nogen art, hos gymnaster, såvel som instruktører og frivillige når man møder op til aktiviteter.
 
3. På større fællesture, er indtagelse af alkohol totalt forbudt for alle under 18 år, og der skal altid være minimum en ansvarlig, over 18 år, som ikke indtager alkohol.
 
4. Ved arrangementer hvor det kun er instruktører og frivillige som deltager, er det som udgangspunkt ikke tilladt at indtage alkohol. Der kan dog afviges fra dette i særlige tilfælde som f.eks. ved instruktørfester, BUT-fest o.l. 


a. Alle arrangementer hvor der indgår alkohol, skal godkendes af bestyrelsen. 
b. I de tilfælde hvor der gives tilladelse til indtagelse af alkohol, skal dette meldes klart ud til deltagerne og hvis der er unge under 18 år, deres forældre.
c. Unge mellem 16 og 18 år kan få særskilt tilladelse til at indtage alkohol, såfremt bestyrelsen har godkendt det og der samtidig er givet tilladelse fra forældrene.

 
5. Det anses for god stil, at der også afholdes instruktørfester hvor alkohol ikke er tilladt.
 
6. Generelt opfordres til at der altid udvises ordentlig adfærd og at der drikkes med måde. 
 
7. Såfremt ovenstående politik ikke overholdes kan der være følgende konsekvenser:

a. Bortvisning og hjemsendelse for egen regning, eventuelt kontakt til forældre.

b. Er der tale om overtrædelse ved ansættelsesforhold, betragtes det som kontraktbrud og fortsat ansættelse drøftes i bestyrelsen. 
 
Vedtaget af BSG’s bestyrelse den 17. November 2022
 

Sponsorpolitik

Formål med sponsorpolitikken 
Denne Sponsorpolitik har til formål at sikre klare retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler mellem Brøndby Strands Gymnastikforening (BSG) og sponsorer. 

BSGs bestyrelse har til enhver tid det overordnede ansvar for sponsorpolitikken. 

Bestyrelsen nedsætter hvert år et sponsorudvalg, der koordinerer alle sponsoraftaler for alle dele af BSG. Dette skal sikre en overordnet fælles etisk linje, samt sikre en fast og ensrettet forventningsafstemning mellem BSG og sponsorer. Sponsorudvalget kan suppleres med medlemmer uden for bestyrelsen. 

Alle sponsoraftaler skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra sponsorudvalget. Dette gælder også aftaler der er møntet på enkelte hold eller enkelte aktiviteter 
 
Retningslinjer for sponsoraftaler 
Sponsorydelser til BSG har til formål at understøtte og udvikle eksisterende og nye aktiviteter. 

Ingen må anvende logotryk fra BSG uden bestyrelsens godkendelse.  

En given sponsoraftale må ikke forpligte BSG ud over, hvad der er beskrevet i sponsoraftalen og kan ikke forpligte enkelte medlemmer eller frivillige ledere i BSG.  Aftalen kan aldrig tilsidesætte gældende lovgivning i Danmark, herunder Registerloven og lov om Markedsføring (Medlemslister udleveres ikke til sponsor). Der indgås ikke sponsoraftaler, der har til formål at fremme salg af alkoholiske drikke, røgvarer, kosttilskud, medicinske vanedannende præparater eller præparater, som allerede er forbudte ifølge danske dopingregler. Derudover indgås der ikke sponsoraftaler med politiske partier/organisationer 
 
En sponsor må ikke have indflydelse på planlægning og afvikling af en given aktivitet eller arrangement. BSG kan dog i særlige tilfælde ”sælge” navnet på et givent arrangement til en sponsor 
 
Typer af sponsorater 

 
For type 1-3 gælder at sponsorindtægten tilfalder foreningen 
For type 4 gælder, at sponsorindtægten går ubeskåret til den pågældende aktivitet 
For type 5-6 gælder at sponsorindtægten går ubeskåret til det eller de hold, der udfører opgaven eller til frivillig-pulje 
 

Modydelser til sponsor kan f.eks. være: 

Sponsorater skal så vidt muligt værdiansættes således, at der skabes klarhed og rimelighed i forholdet mellem ydelser og modydelser.  
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde, den 19.06.2023 
 
 

 
Samværspolitik


Brøndby Strands Gymnastikforening (BSG) har vedtaget nedenstående politik for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald, seksuelt overgreb. Ingen i BSG skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 

BSG definerer chikane og krænkelse således;
Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.
En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb, i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.


 
BSG vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 
Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen på mail: formand@bsg.dk , som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.
 
1. Generelle regler
Træneres samvær med børn

 
Kommunikation

 
Ture med overnatning

 
Billeder, video og sociale medier

 
Omklædning og bad

 
Kørsel

 
Adfærd på sidelinjen og i hallerne

 
Alkohol

 
Rygning

 
Euforiserende stoffer

 
2. Børneattester
Det er obligatorisk at tjekke alle instruktører, frivillige og ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.
 
Man kan ikke fungere som leder, instruktør eller frivillig i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 
Har lederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.
Foreningens trænere og instruktører skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.
 
3. Undgå misforståelser
Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt at trænere i træningssituationer har kropskontakt med gymnaster og instruktører, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Desuden er det en springinstruktørs pligt først og fremmest at tage højde for sikkerheden, og sikre at gymnasten ikke lander forkert, på f.eks. nakke/hoved/ryg, hvilket kan indebære at der tages gribes hvor der kan. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren/instruktøren ikke tør røre spillerne/gymnasterne!

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.


4. Hvis der opstår mistanke om krænkelser
Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.
 
Samværspolitikken er vedtaget af bestyrelsen 12/1-2023

Vores sponsorer